พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด (101 ปี) - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด (101 ปี)