พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

 ;