อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม