ออกกำลังกายตามนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนา