ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ม.3