กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม-เดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ชั้น ม.2