ภาพกิจกรรม

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

28 มิถุนายน 2566

ประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

27 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

24 มิถุนายน 2566

PT English Camp part2

24 - 25 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเทศกาลแข่งเรือมังกร

22 มิถุนายน 2566

สภากาชาดไทยรับบริจาคเลือด ณ หอประชุมดงเค็ง

19 มิถุนายน 2566

รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ตรวจเยี่ยมนักเรียนห้องเรี..

17 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาจิตปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ชั้นม.4

17 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น

16 มิถุนายน 2566

การประกวดแข่งขันวงดนตรี

16 มิถุนายน 2566

การประชุมผู้ประกอบการรถรับ -ส่งนักเรียน ปี 2566

15 มิถุนายน 2566