ภาพกิจกรรม

อบรม admin ระบบ Student care

23 พฤศจิกายน 2566

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

21 พฤศจิกายน 2566

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการศึกษา Bigdata

17 พ.ย.2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

11 พฤศจิกายน 2566

วันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

ประเมินโรงเรียนลักษณะพิเศษ

9 ตุลาคม 2566

งานเกษียณอายุราชการ

28 กันยายน 2566

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสองภาษา (ภาษาจีน)

23-24 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพฯ

22 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการเสียงตามสาย 2566

16 กันยายน 2566

ครูผู้เกษียณอายุราชการลาครูและนักเรียน กล้อง 1

11 กันยายน 2566

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประทายไหว้สวย

11 กันยายน 2566