ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลช่วยเหลือภาวะซึมเศร้า

22 กรกฏาคม 66

อบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อยในโรงเรียน

22 กรกฏาคม 2566

โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ รร.ประทาย (เติมใจใฝ่ธรรมะ)

21 กรกฏาคม 66

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

15-16 กรกฏาคม 2566

ค่ายโรงเรียนประทายรักการอ่าน

15 กรกฏาคม 2566

นักเรียนมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬา E-Sport ให้กับสถานศึกษ..

13 ก.ค.66

นักเรียนรับเกียรติบัตรเข้าค่ายคุณธรรม ม.1 ม.4

13 ก.ค.66

11 กรกฏาคม 2566 มอบเกียรติบัตรเรียนดี และกีฬา

11 กรกฏาคม 2566 มอบเกียรติบัตรเรียนดี และกีฬา โดยนายอำเภอ อำเภอประทาย

ค่ายปรับพื้นฐานภาษาต่างประเทศ

10 กรกฎาคม 2566

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประทายไหว้สวย ระดับชั้น ม.1- 6

7 กรกฏาคม 2566

พระธรรมฑูต เทศนาหลักธรรมให้นักเรียน

6 กรกฎาคม 2566

สถาบันปัญญาภิวัตน์ แนะแนวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6 กรกฎาคม 2566