ภาพกิจกรรม

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย

24 - 26 มค. 67

รับบริจาคโลหิต จุดบริการ ณ โรงเรียนประทาย

18 ม.ค. 2567

มอบเกียรติบัตรเรียนดี

17 ม.ค. 2567

วันครูแห่งชาติ อบจ.นม.

16 ม.ค. 2567

กีฬาสัมพันธ์วันครู 67

15 ม.ค. 67

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

13 มกราคม 2567

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ลูกเสือ-ยุ..

12 มกราคม. 67

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ม.1

11 มกราคม 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม-เดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ชั้น ม.2

11-13 มกราคม 2567

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ม.1,ม.3

10 - 12 มกราคม 2567

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม-เดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ชั้น ม.2

10-12 ม.ค. 67

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

6-7 มกราคม 67