ภาพกิจกรรม

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด (101 ปี)

8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (สังคม)

31 มกราคม 2566

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอ..

28 มกราคม 2566

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 24-26 มกราคม 2566 ค่าย พี.เอสแคมป์

26 มกราคม 2566

เดิรทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ม.1 ม.3

27 มกราคม 2566

ศึกษาดูงานด้านการเกษตรฯ นักเรียนแผนการเรียนการเกษตร

27 มกราคม 2566

ประชุมประจำเดือนมกราคม

23 มกราคม 2566

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 1-3 1/2565

18 มกราคม 2566

มอบทุนการศึกษา (ครูสุภิญญา สมน้อย)

18 มกราคม 2566

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

18 มกราคม 2566

อบรมทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

18 มกราคม 2566

วันครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

16 มกราคม 2566