กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพิศ  จ่ายนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ )
นางสาวจินตนา  ท่าพิมาย
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางสาวนิภาพร  การเพียร
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นายถาวร  สารการ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางปราณี  สีพาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางจุฑาทิพย์  ปิดตาละเพ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางสาวกัญญาพัชร  เมธาพงษ์ธิติกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นายประยุงศักดิ์  ฤทธิ์ไธสง
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางสาววิรมล  เย็นเหลือ
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางสาววิรงลอง  คืดนอก
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางสาวจุไรรัตน์  หวังมวนกลาง
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางสาวเกษสุดา  ประสมกล้า
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางณัฏฐา  ตีประเคน
ครู
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นางปริตรา  การสร้าง
ครู
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นายวิฑูรย์  ด่านไธสง
ครู
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )