กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรุ่งทิพย์  ธนะทองพิทักษ์
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ )
นายเชาวลิต  สาตร์นอก
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )
นายภูวดล  เฉลิมพล
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )
นายโสภณ  กิ่งนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )
นายสิริพงษ์  กิ่งนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )
นางปิยะนุช  สุทธิสน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )
นายกัญจนพันธ์  วรพัฒน์ผดุง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )
นายศุภศิลป์  อุลิตร
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอน สาขาแนะแนว )
นายสมเชาว์  แพเอี่ยมทรัพย์
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )
นายบัญชา  วงค์จำปา
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนการงานอาชีพ )