กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเกรียงไกร  ปาปะไพ
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ )
นางสาววฤณดา  พลยางนอก
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาวนริสรา  นาคแท้
ครูเชี่ยวชาญ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาวสายสมร  อำไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาววรญา  งานดี
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางวรัชฎา  ครองยุติ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางปัทมา  สิทธิสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาววาสนา  สมพิมาย
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโพนาม
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นายธวัชชัย  พรหมธิดา
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นายกฤติพงศ์  โฮนอก
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาวชุลีรัตน์  เหล่าตระกูล
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาวมณีรัตน์  กล้วยกลาง
ครู
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาวไพรพนา  ธรรมวงค์
ครู
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
นางสาวปริยากร  มาลีนันท์
ครู
( ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ )
Mr.DEO NANLABIS  MALLO
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูต่างชาติ )