กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสืบสินธ์  แสงอรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากล่มสาระการเรียนรู้ )
นางสาวเบญจพร  สิงห์น้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางศุลีพร  ศรีวุฒิพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นายไพฑูรย์  พันธ์วิไล
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางสาวปัญญพัชร  ใสกระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางนงคราญ  จันทะสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางสาวภคอร  มินไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางสาวสุพินธ์  จอนไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางสาวชาลิสา  วะโรรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางสาวนิภา  อาญาเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นายนิกรณ์  กองทุ่งมน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางรุ่งนภา  สุวรรณวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางมณีรัตน์  ปาปะโต
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นายวัชชิระ  วรรณปะเข
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางสาววรสุนันท์  แรงเริง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )
นายนิติพัฒน์   โพธิ์สิทธิพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนภาษาไทย )