กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมคิด  ทุนมี
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ )
นายสุรศักดิ์  วิชาเกวียน
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวสุภิญญา  สมน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นายวิวัฒน์ชัย  ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางพิกุลทอง  อำไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวนิตยา  โคตรนารา
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวธัญญ์ฐิตา  พงศธรภูริวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวศิลานี  ศรีถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวอารีรัตน์  สวัสดี
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวบุรินทร์  สีหามาตร
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นายคณิต  ประสิทธิ์นอก
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางกนกวรรณ  แข็งเวร
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวพจมาน  ชัยภูธร
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวจิราภรณ์  เครืองรัมย์
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวกฤดาการ  ทัดไธสง
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางเสาวิณีย์  ศรีธรรมศาสน์
ครูชำนาญการ
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นายศุภชัย  โรจน์ธนิยกุล
ครู
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นายเทพรักษ์  หมีทอง
ครู
( ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ )
นางสาวชมภูนุช  ชัยลา
ครู
( ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ )