พนักงานจ้าง อบจ

นางวิภาภรณ์  โชตินอก
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานการเงิน )
นางสาวกิ่งกาญจน์  อาจไพรินทร์
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานการเงิน )
นางสาวจรรยา  ดวงพรม
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานธุรการ )
นางสาวดุษฎี  ศรีลิ้ม
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานธุรการ )
นายไพวัน  โยธาทรณ์
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานธุรการ )
นางสาวสุดารัตน์  เหล่าหวายนอก
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานพัสดุ )
นางสาวมุนินทร  ชินไธสง
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานพัสดุ )
นางสาวสายฝน  แสงกล้า
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานพัสดุ )
นางสาวจงรักษ์  นาหนองขาม
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานกิจการนักเรียน )
นางสาวณภทรศฤณ  กาคำผุย
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานกิจการนักเรียน )
นางสาววรรณทิพา  สาตร์นอก
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานประชาสัมพันธ์ )
นางสาวณัฐธิดา  ขาลไธสง
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานห้องสมุด )
นางสาวพัณณิตา  วงศ์สวาสดิ์
พนักงานจ้าง อบจ.
( งานพยาบาล )
นายสมเกียรติ  พลดงนอก
พนักงานจ้าง อบจ.
( พนักงานขับรถยนต์ )
นายอำนาจ  ขจรเดช
พนักงานจ้าง อบจ.
( พนักงานขับรถยนต์ )
นายสุวัฒน์  วังคะวิง
พนักงานจ้าง อบจ.
( พนักงานขับรถยนต์ )
นายปริญญา  หมั่นสุจริต
พนักงานจ้าง อบจ.
( พนักงานขับรถยนต์ )
นายภิญโญ  ทิจัตุรัส
พนักงานจ้าง อบจ.
( ภารโรง )
นายอุดร  พลดงนอก
พนักงานจ้าง อบจ.
นายสงวน  มะปะโท
พนักงานจ้าง อบจ.
( ยามรักษาการณ์ )
นายวัฒนา  กลิ่นจันทร์
พนักงานจ้าง อบจ.
( ยามรักษาการณ์ )
นายวินัย  หมายสอนกลาง
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นายรุ่งนิรันดร์  กลิ่นจันทร์
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นายเสน่ห์  ผัดเปล้า
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นางกันยา  พลดงนอก
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นางวารี  ไปเจอะ
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นางสาวมา  กิ่งพาน
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นางสาวเอมอร  อินชำนาญ
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นางสาวบุญโฮม  โนนราศี
พนักงานจ้าง อบจ.
( คนงาน )
นางสาวกรนิการ์  ศรมาลา
พนักงานจ้าง อบจ.
( แม่บ้าน )