ครูปฏิบัติการสอนและพนักงานจ้างโรงเรียน - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ครูปฏิบัติการสอนและพนักงานจ้างโรงเรียน

นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางสาวกนกวรรณ  เฉียบแหลม
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางสาวสิริอาภา  นาหนองขาม
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอน สาขาชีววิทยา )
นางสาวเจนจิรา  ป้อมไธสง
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอน สาขาวิชาเคมี )
นายพิชิต  ชาวโพนทอง
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )
นายถวิล  สูงนอก
พนักงานจ้างโรงเรียน
( คนงาน )