ครูปฏิบัติการสอนและพนักงานจ้างโรงเรียน

นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางสาวกนกวรรณ  เฉียบแหลม
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ )
นางสาวเจนจิรา  ป้อมไธสง
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอน สาขาวิชาเคมี )
นายพิชิต  ชาวโพนทอง
พนักงานจ้างโรงเรียน
( ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ )