พันธกิจ / ยุทธศาสตร์การศึกษา

พันธกิจ

       1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
       2.  ปลูกฝังสร้างเสริม ค่านิยมที่ดี ความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
       3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       4.  ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
       5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
       6.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
       7.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
       8.  ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา  กลยุทธ์ทางการศึกษา
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะในการแก้ไขปัญหา
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการสื่อสาร
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางอาชีพ และทักษะการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2.การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยของผู้เรียน 1. ปลูกฝังสร้างเสริม ค่านิยม ภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ปลูกฝังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น
3.การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย 1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย  และการนิเทศติดตาม
2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3. ส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4. พัมนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางศาสต์พระราชา 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางศาสต์พระราชา
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสต์พระราชา 
5.การพัฒนาเครือข่าย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาท้องถิ่น