อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียนประทาย

         “ยิ้มไหว้  ทายทัก  รักษ์สะอาด”  

คำอธิบาย
         ยิ้มไหว้ ทายทัก หมายถึง  การทักทายโดยการแสดงความเครารพต่อกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาเยือน ด้วยการยกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส
         รักษ์สะอาด  หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาด เช่น ความสะอาดของร่างกาย  การแต่งกาย เรียบร้อย สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม สถานที่บริเวณโรงเรียนสะอาด 


เอกลักษณ์โรงเรียนประทาย

         “คุณธรรมนำชีวิต  พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม”

คำอธิบาย
         คุณธรรมนำชีวิต  หมายถึง  โรงเรียนประทายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน   
         พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งมั่นและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  เป็นผู้มีระเบียบวินัย
         จริย  หมายถึง  ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ 
         ธรรม  หมายถึง  คุณความดี, หลักคำสอนของศาสนา