เพลงมาร์ชโรงเรียน


http://www.prathai.ac.th/image/logo.png

เพลงมาร์ชโรงเรียนประทาย

แดนแคว้นประทายแสดและดำ สีประจำมั่น    
เรามิหวั่นใฝ่สัมพันธ์เรื่องการศึกษา
คุณธรรมเราเชิดชู ความรู้เราศรัทธา  
พูนเพิ่มทุกครา ดั่งปรัชญากายาสมบูรณ์

กล้าหาญอดทนก่อผลจนชาวประทายยิ่งใหญ่   
ศักดิ์ศรีเกรียงไกรเกียรติวินัยใฝ่ธรรมจำรูญ

พากเพียรเรียนกีฬา ครูบาเราเทิดทูน   
สมค่าสมบูรณ์แหล่งพระคุณประทายวิไล

พวกเรา ล้วนรักเรียน  
เราพากเราเพียร รักเรียนเรื่อยไป

การเรียนสำคัญเพื่อวันยิ่งใหญ่ 
 สำเร็จออกไป ภูมิใจบิดามารดา

กีฬาเรายิ่งใหญ่   หาญกล้าชิงชัย
ชาวประทาย ไว้ลายศักดิ์ดา

แพ้ชนะน้ำใจนักกีฬา   รักมั่นหนักหนาสามัคคีเอย    

ประพันธ์โดย  พรพิรุณ  (สุคนธ์  พรพิรุณ)