ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญาโรงเรียน

         สุขภาพสมบูรณ์เพิ่มพูนความรู้เชิดชูคุณธรรม

คติธรรมของโรงเรียน

         ทนฺ โต    เสฏฺโฐ    มนุสฺเสสุ

         ในหมู่มนุษย์    ผู้ฝึกดีแล้ว    เป็นผู้ประเสริฐ


สีประจำโรงเรียน

         แสด – ดำ
สีแสด     เป็นสีของจังหวัดนครราชสีมา  แสดงถึงความกล้าหาญ        
สีดำ        เป็นสีของของลูกนางดำ (หมากเค็ง)        
              ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่        
  
            แสด-ดำ        หมายถึง    ความกล้าหาญความอดทน นำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ชั่วนิจนิรันดร์


อัตลักษณ์โรงเรียนประทาย

         อัตลักษณ์โรงเรียนประทาย
         “ยิ้มไหว้  ทายทัก  รักษ์สะอาด”  

คำอธิบาย

         ยิ้มไหว้      ทายทัก    หมายถึง      การทักทายโดยการแสดงความเครารพต่อกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาเยือน ด้วยการยกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส
         รักษ์สะอาด    หมายถึง      การปลูกฝังให้นักเรียนรักความสะอาด เช่น ความสะอาดของร่างกาย  การแต่งกาย เรียบร้อย สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม สถานที่บริเวณโรงเรียนสะอาด


เอกลักษณ์โรงเรียนประทาย

         “คุณธรรมนำชีวิต  พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม”

คำอธิบาย

         คุณธรรมนำชีวิต  หมายถึง  โรงเรียนประทายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน   
         พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งมั่นและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  เป็นผู้มีระเบียบวินัย
         จริย  หมายถึง  ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ 
         ธรรม  หมายถึง  คุณความดี, หลักคำสอนของศาสนา