ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนประทาย
ที่ตั้ง 230 หมู่ 13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 0-4447-9270
โทรสาร 0-4447-9270
ชื่อเว็บไซต์ https://prathai.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
วันเดือนปีก่อตั้ง  550
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,187
จำนวนนักเรียนหญิง 1,562
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,749
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 137
ชื่อผู้อำนวยการ