ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนประทาย
ที่ตั้ง 230 หมู่ 13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 0-4447-9270
โทรสาร 0-4447-9270
ชื่อเว็บไซต์ https://www.prathai.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
วันเดือนปีก่อตั้ง  550
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,267
จำนวนนักเรียนหญิง 1,633
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,900
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 136
ชื่อผู้อำนวยการ นายสุรชาติ ค้ำชู