ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
   
   


วิสัยทัศน์ (VISION)
“  วินัยดี  มีความพร้อม  นอบน้อมคุณธรรม  นำวิชาการ สรรค์สร้างสังคมรู้จักใช้เทคโนโลยี
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่ทักษะชีวิต ปลอดสิ่งเสพติด ร่วมกิจกรรม นำชุมชน  ”

 

พันธกิจ  (MISSION)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแล คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
6.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
7.  ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8.  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต(SBMLD)