ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
 
 1.นายสุรินทร์  ลมจะโปะ   ผลงานวิชาการ
       1 รายงานการประเมินโครงการพัฒนา ศักยภาพเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนครบุรี  
       2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของโรงเรียนครบุรี
  2.นางประไพศรี  บัวจะโป๊ะ ผลงานวิชาการ
          1)รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา          2)รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับครู พื่อส่งเสริมเกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา
  3.นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์ ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน โรงเรียนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
  4.นางศุภาภรณ์ คำแน่น ผลงานวิชากา
         1. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเสริมทักษะ คณิตศาสตร์1 รหัสวิชา ค 21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา/เสริมทักษะคณิตศาสตร์ รหัส ค 21201/ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      2. การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/เสริมทักษะคณิตศาสตร์2 รหัส ค 21202/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  5.นางสาวสุภิญญา  สมน้อย    ผลงานวิชาการ  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม/วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  6.นายณรงศักดิ์  ฤทธิ์ไธสง  ผลงานวิชาการ  เรื่องรายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 43101              เรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
 

7.นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ                 เทคนิค STED ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์ 9 รหัส ค32101 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  8.นางพัชรี  แดนไธสง ผลงานวิชาการ
     1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชา ระบบนิเวศ รหัสวิชา ว30245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วิชา ระบบนิเวศ (ชีววิทยาเพิ่มเติม) / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
      2. รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิชาพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วิชา พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  9.นายภูรี  เกรียงไกรวรรณ ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ / เรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชา ปริมาณสารสัมพันธ์              เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิชา ปริมาณสารสัมพันธ์ รหัส ว30222 / ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5
  10.นางแสงเดือน  ชัยยะ   ผลงานวิชาการ   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ / เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชา เสียงแสง เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) /             วิชา แสงเสียง รหัส ว30203 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  12.นายเฉลิมฤทธิ์  สมพงษ์           ผลงานวิชาการ       กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ / เรื่อง การพัฒาชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม หน่วยการเรียนรู้อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาสมบัติสาร รหัส ว30221 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประทาย /   วิชา สมบัติสาร รหัส ว30221 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
  13.นายชริน  อำไธสง ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดการสอน แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (๕E) วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัส ว30161 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  14.นางสาวคนิตย์ถา เดชบุรีรัมย์   ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    5     ขั้นตอน ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์/ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 รหัส ว 30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  15.นายเรวัตร  สุดโต ผลงานวิชาการ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ/วิทยาศาสตร์ รหัส ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  16.น.ส.เบญจพร  สิงห์น้อย ผลงานวิชาการ
      1. รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยบูรณาการด้วยเพลงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสังเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ภาษาไทยพื้นฐาน 11 (ท33101) / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาไทย โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  17.นางเบญจนา เสนไสย ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD / ภาษาไทย / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  18.นายไพฑูรย์  พันธ์วิไล ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วรรณคดี โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ภาษาไทย (ท23102) / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  19.นางดวงจันทร์ วัฒนะโชติ ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา วิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ศาสนาสำคัญในประเทศไทย และหลักธรรมพัฒนาตนของศาสนาสำคัญในประเทศไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สังคมศึกษา / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  20.นายอุทัย   ทัศนไพร ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารระกอบการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย / วิชา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  21.นางจินตนา  ตาแสง  ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา / เรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบคู่คิดร่วม เรื่อง สถานการณ์และวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5วิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ ๑๐ รหัส ส32102 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 

22.นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน  ผลงานวิชาการ  เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง วิชา ส43102 สังคมศึกษา 406 สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /สังคมศึกษา 406 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  นายภูวดล   เฉลิมพล ผลงานวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้ห้องสมุด / วิชา การใช้ห้องสมุด / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  23.นายอุทัย  ทัศนไพร ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 2 รหัสวิชา ส21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา / วิชาเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  24.นายสุรจักร  ลิมปิสวัสดิ์ ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา / รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดาบสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิชา พลศึกษา / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  25.น.ส.จันทนา เพชรเกษม ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนวิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีฝึกแบบสถานี / วิชา พลศึกษา / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  26.นายสุมิตร  ทัดไธสง      ผลงานวิชาการ การศึกษาทักษะวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล / พลศึกษา7 (พ31103)และ สุขศึกษา2 (พ21102) / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  27.นางรุ่งทิพย์   ธนะทองพิทักษ์    ผลงานวิชาการ   
     1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดสืบสานงานเอกลักษณ์ไทยด้วยใบตอง /  วิชา งานประดิษฐ์ใบตอง / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดกล้วยพืชมหัศจรรย์ / วิชา งานประดิษฐ์ใบตอง / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  28.นางรุ่งทิพย์  ธนะทองพิทักษ์ ผลงานวิชาการ
     1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง กล้วยพืชมหัศจรรย์ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 / งานประดิษฐ์ใบตอง1 รหัสวิชา ง 23203 มัธยมศึกษาปีที่ 3
     2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้งานเอกลักษณ์ไทยด้วยใบตอง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / งานประดิษฐ์ใบตอง 2 รหัสวิชา ง 23204 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  29.นายภูวดล  เฉลิมพล   ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้ห้องสมุด รายวิชา การใช้ห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิชา การใช้ห้องสมุด รหัส ง21202 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  30.นายเชาวลิต  สาตร์นอก ผลงานวิชาการ
       1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องอาชีพสู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  31.นางสุรัตน์วดี  กุลวงศ์ ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 รหัส ง31103 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  32.นางชญาภา  บาลไธสง ผลงานวิชาการ การพัฒนาการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัส ง21101 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  33.นางสุจิตรา  สารการ ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ภาษาต่างประเทศ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  34.นางสุดารัตน์  สุขเพิ่ม   ผลงานวิชาการ รายงานการใช้เพลงและแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 / รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 รหัส อ21101 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

35.น.ส.สายสมร อำไธสง ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ / รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  36.น.ส.พรทิพย์  พลยางนอก      ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการจำคำศัพท์ คำคล้องจองภาษาอังกฤษ-ไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  37.นายสงบ พลดงนอก ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ / รายงานการประเมินโครงการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  38.นางพรรณพัชร  เฉลิมพล ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาอังกฤษ          อ่าน – เขียน 2 หน่วยการเรียนรู้ Learning all around ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  39.นายเกรียงไกร  ปาปะไพ ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ 21202 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  40.น.ส.สิทธิวรรณ บุญยะมาลิก ผลงานวิชาการ
      1. รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริม สุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาร่วมกับทฤษฎี ของเดวีส์ / ดนตรีเพิ่มเติม (ศ23204) / ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
      2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา