ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
   
   

        โรงเรียนประทายได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานครู
อาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้                                    
   1. ดำเนินการจัดการศึกษาให้สนองต่อนโยบายแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
   2. ปรับปรุง  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารการศึกษาให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว ชัดเจนสอดคล้องกับต้นสังกัดและส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจในการบริหาร 
ไปยังฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้งาน  หรือในรูปของคณะกรรมการ               
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครู-บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชนเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               
   4. ส่งเสริมและจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของโรงเรียนอย่างหลากหลาย มีความต่อเนื่องและทั่วถึงไปยังกลุ่มเป้าหมาย                                                                          
   5. เร่งให้มีการระดมทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้พัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพทั้งในด้านการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค
์และเป้าหมายของสถานศึกษา                     
   6. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมีศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                  
    7. ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  ประสบการณ์เรียนรู้ด้วยวิธีการ
รูปแบบที่หลากหลาย  โดยเน้นการใช้สื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยี  และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน           
    8. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ในระดับมาตรฐานทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม  ตลอดจนการเป็นคนมีจิตในความเป็นไทย
รู้รักชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์
    9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารสถานที่สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ของนักเรียน                                      
    10. ปรับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยมุ่งเน้นประเมินเพื่อพัฒนาตนเองและรายงานผลการประเมินมาตรฐานตามแบบรายงานของ สมศ.