WELCOME    TO    PRATHAI     SCHOOL   <<  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย  >>    
 

 

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นายเกษม   ประสิทธิ์นอก ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพจน์   กิ่งนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมนึก   เบียดนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาตรี   พัฒนศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสิทธิ์   เดชบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางโชติกา   อมัติรัตนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประนอมศรี   ทองนาเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิรพงษ์   อื้อศรีวงศ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระมหาวชิรา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๑๐
นายสงบ   พลดงนอก ผู้แทนครู
๑๑
ดร.ไพฑูรย์   การเพียร ผู้แทนศิษย์เก่า
๑๒
ด.ต.ชฎิล   ไมล์สูงเนิน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
๑๓
นายพงศ์ศักดิ์    ชำนาญกิจ  ผู้แทนองค์กรชุมชน
๑๔
นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๕
นายสุรชาติ   ค้ำชู กรรมการและเลขานุการ