ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
     
   
 
     
     
     
     
     
       
       
       
         
                            โรงเรียนประทายตั้งอยู่ที่โคกหัวดงเค็งซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  เลขที่ 230  หมู่ที่ 13  
         ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 64 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เป็นชุมชนกึ่งเมือง  
         กึ่งชนบท ประชากรมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
       
         
                     โรงเรียนประทายได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  
         7  เมษายน พ.ศ. 2514 ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา ผู้บริหารคนแรก  
         ชื่อ นายจารุ โรจนรังสิมันต์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา  
         ตอนปลาย ในปีการศึกษา 2521  
                     โรงเรียนประทายได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะได้รับความสนใจและสนับสนุนจาก  
         ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก และให้ความ  
         ช่วยเหลือโรงเรียนทั้งทางด้านทุนทรัพย์และคำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียน