ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางนงคราญ จันทะสาร
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายไพฑูรย์ พันธ์วิไล
นางสาวเบญจพร สิงห์น้อย
นางศุลีพร ศรีวุฒิวงศ์
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสืบสินธ์ แสงอรุณ
นางเบญจนา เสนไสย
นางสาวภคอร มินไธสง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวชาลิสา วะโรรัมย์
นายนิกรณ์ กองทุ่งมน
นางนิภา อาลัยรัมย์
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวสุพินธ์ จอนไธสง
นายวัชชิระ วรรณปะเข
นางรุ่งนภา สุวรรณวิโรจน์
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวมณีรัตน์ ไชยงาม
น.ส.ทวีพร  เสนามนตรี
นางสุมิตา  อนันตภัณฑ์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2