ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางนงคราญ จันทะสาร
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายไพฑูรย์ พันธ์วิไล
นางสาวเบญจพร สิงห์น้อย
นางศุลีพร ศรีวุฒิวงศ์
 
     
ครู คศ3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางเบญจนา เสนไสย
นายนิกรณ์ กองทุ่งมน
นางสาวภคอร มินไธสง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสืบสินธ์ แสงอรุณ
นางสาวชาลิสา วะโรรัมย์
นางนิภา อาลัยรัมย์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวสุพินธ์ จอนไธสง
นายวัชชิระ วรรณปะเข
นางรุ่งนภา สุวรรณวิโรจน์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวมณีรัตน์ ไชยงาม
   
     
ครู คศ.2