ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางนงคราญ จันทะสาร
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายไพจิตร พรมมิราช
นางสาวเบญจพร สิงห์น้อย
นางศุลีพร ศรีวุฒิวงศ์
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายไพฑูรย์ พันธ์วิไล
นางเบญจนา เสนไสย
นางสาวภคอร มินไธสง
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสืบสินธ์ แสงอรุณ
นายนิกรณ์ กองทุ่งมน
นางนิภา อาลัยรัมย์
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวชาลิสา วะโรรัมย์
นายวัชชิระ วรรณปะเข
นางรุ่งนภา สุวรรณวิโรจน์
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวสุพินธ์ จอนไธสง
นางสาวมณีรัตน์ ไชยงาม
นางทักษวดี น้อยมาลา
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายยงยุทธ์ ทองเจริญ
นางสาวเพ็ญนภา วิถี
 
     
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน