ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนประทาย
 
     
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
   
       
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
         
     
 
       
       
       
       
       
       
       
               
     
นายถนอม หมั่นสุจริต
นายอรรถพงษ์ เพ็ชรรัตน์
นายพิชิต  จรูญกิจพิศาล
 
     
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 
               
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
               
     
นายธงไชย งอบสูงเนิน
   
นายโกสันต์ โสภาบุตร
 
     
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
     
ฝ่ายบริหารงานส่งเสริมและบริการ
   
ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ