ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
     
   
       
     
   
         
         
         
         
         
         
         
             
     
นายสุชาติ ค้ำชู
   
       
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
         
     
 
       
       
       
       
       
       
       
               
     
นายอรรถพงษ์ เพ็ชรรัตน
นายราวี โม้ลา
นายธงไชย  งอบสูงเนิน
 
     
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 
               
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
               
     
นายพิชิต จรูญกิจพิศาล
   
นายโกสันต์ โสภาบุตร
 
     
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
     
ฝ่ายบริหารงานส่งเสริมและบริการ
   
ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ