ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นายสุรจักร  ลิมปิสวัสดิ์
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายบุญส่ง  ประจิตร
นายทวีศักดิ์  ชิณวงศ์
นางสาวจันทนา  เพชรเกษม
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายกิจจาพิสิฐ  ภัทรพงศ์ตฤณ
นายสุมิตร  ทัดไธสง
นายสาคร  เทียมดาว
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายไพรัตน์  สงสุกแก
นายภูเชษฐ์  ต้นโลห์
นายประเสริฐ  กิจกลาง
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายนพกร  เวียนไธสง
 
     
ครูผู้ช่วย