ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นายกิจจาพิสิฐ  ภัทรพงศ์ตฤณ
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายทวีศักดิ์  ชิณวงศ์
นางสาวจันทนา  เพชรเกษม
นายสุมิตร  ทัดไธสง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายไพรัตน์  สงสุกแก
นายสาคร  เทียมดาว
นายภูเชษฐ์  ต้นโลห์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายประเสริฐ  กิจกลาง
นายนพกร  เวียนไธสง
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1