ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นายกิจจาพิสิฐ  ภัทรพงศ์ตฤณิ์
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสุมิตร  ทัดไธสง
นายทวีศักดิ์  ชิณวงศ์
นางสาวจันทนา  เพชรเกษม
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายไพรัตน์  สงสุกแก
นายภูเชษฐ์  ต้นโลห์
นายสาคร  เทียมดาว
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายพิพัฒน์  แจวจันทึก
นายนพกร  เวียนไธสง
นายประเสริฐ  กิจกลาง
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายปกรณ์  รองศักดิ์
 
     
ครู คศ.1