ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นายถาวร สารการ
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นางดวงจันทร์ วัฒนะโชติ
นางวันดี ช่องพิทักษ์
นางสาววราภรณ์ ย้อนโคกสูง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสุพิศ ข่าขันมาลี
นางสาวอุไรวรรณ มากพูน
นายอุทัย ทัศนไพร
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางจินตนา ตาแสง
นางสาวสมพิศ จ่ายนอก
นางสาวนิภาพร การเพียร
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายประยุงศักดิ์ ฤทธิ์ไธสง
นางจุฑาทิพย์ ปิดตาละเพ
นายสุริยะ ศรีธรรมศาสน์
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางกาญจนา สงสุระ
นางสาววิรงรอง คืดนอก
นางสาวจุไรรัตน์ หวังมวนกลาง
 
     
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวไพลิน บุญเจริญ
นางธนกชพร ภารการ
 
     
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
ว่าที่ร้อยตรีพิชิต ชาวโพนทอง
 
นายสุชาติ พรมสุรินทร์
 
     
ครูปฏิบัติการสอน
 
ครูปฏิบัติการสอน