ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นายถาวร สารการ
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสุพิศ ข่าขันมาลี
นางสาวอุไรวรรณ มากพูน
นางสาววราภรณ์ ย้อนโคกสูง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางจินตนา ตาแสง
นางสาวสมพิศ จ่ายนอก
นางสาวนิภาพร การเพียร
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายประยุงศักดิ์ ฤทธิ์ไธสง
นางจุฑาทิพย์ ปิดตาละเพ
นายสุริยะ ศรีธรรมศาสน์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวไพลิน บุญเจริญ
นางสาววิรงรอง คืดนอก
นางสาวจุไรรัตน์ หวังมวนกลาง
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางธนกชพร ภารการ
ว่าที่ร้อยตรีพิชิต ชาวโพนทอง
 
     
ครู คศ.1
ครูปฏิบัติการสอน