ทำเนียบลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
 
     
   
 
     
     
     
     
     
   
นางสุวรรณ์ พินิจนอก
นายบุญจันทร์ พลดงนอก
นายอุดร พลดงนอก
 
   
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำ
 
       
   
 
     
       
       
       
       
     
นายเสน่ห์ ผัดเป้า
นางจรูญ ไชยชนะ
นางวารี ไปเจอะ
 
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
 
         
     
 
       
       
       
       
       
       
     
นายถวิล สูงนอก
นายอำนาจ ขจรเดช
นายเล็ก บอยขุนทด
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสมเกียรติ พลดงนอก
นางสาวมา กิ่งพาน
นายดนัย พรมมิราช
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายธนู ดุสะนอก
นายรำแพน กระฉอดนอก
นางกันยา พลดงนอก
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวบุญโฮม โนนราศี
นายไพวัน โยธาทรณ์
นายรุ่งนิรันดร์ กลิ่นจันทร์
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายภิญโญ ทิจัตุรัส
นายประดิษฐ์ โพธิ์นอก
นายวัฒนา กลิ่นจันทร์
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
 
                   
     
 
 
       
       
       
       
       
     
นายวิสา พรนิติพล
นายสงวน มะปะโท
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป