ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรุ็วิทยาศาสตร์
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางสาวณัฏฐติกาน อุทธาทอง
   
     
ครู คศ.2
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นางพัชรี แดนไธสง
นายภูรี เกรียงไกรวรรณ
นางขวัญใจ นพคุณ
 
     
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางธนัชพร ขัดทรายขาว
นางงาม ทำนุ
นางทิวาภรณ์ มากพูน
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายชริน อำไธสง
นางแสงเดือน ชัยยะ
นายเฉลิมฤทธิ์ สมพงษ์
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางละอองทิพย์ ช่างเกวียน
นางสาวคนิตย์ถา เดชบุรีรัมย์
นายเรวัตร สุดโต
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายบุญเรือน คะเซ็นแก้ว
นางจุฬารัตน์ มีหลง
นางสาวฉบาไพร รูปโฉม
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสุรีมาศ รุ่งสันเทียะ
 
นางสาวสุวพิชญ์ ปะทำมะเต
 
     
ครู คศ.1
 
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวเนตรนพิศ โสภาบุตร
นางสาวศุภิสรา สุภาพ
นายอภิชัย มานพจันทร์
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวสิริอาภา นาหนองขาม
 
     
ครูปฏิบัติการสอน