ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรุ็วิทยาศาสตร์
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางสาวณัฏฐติกาน อุทธาทอง
   
     
ครู คศ.1
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายศักดิ์ชาย วัฒนะโชติ
นางพัชรี แดนไธสง
นายภูรี เกรียงไกรวรรณ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางธนัชพร ขัดทรายขาว
นางขวัญใจ นพคุณ
นางทิวาภรณ์ มากพูน
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางงาม ทำนุ
นางแสงเดือน ชัยยะ
นายเฉลิมฤทธิ์ สมพงษ์
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายชริน อำไธสง
นางสาวคนิตย์ถา เดชบุรีรัมย์
นายเรวัตร สุดโต
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางละอองทิพย์ ช่างเกวียน
นางจุฬารัตน์ มีหลง
นางสาวฉบาไพร รูปโฉม
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายบุญเรือน คะเซ็นแก้ว
นายนิวัฒน์ พลคำมาก
นางสาวสุวพิชญ์ ปะทำมะเต
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวเนตรนพิศ โสภาบุตร
นางสุรีมาศ รุ่งสันเทียะ
นายอภิชัย มานพจันทร์
 
     
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวศุภิสรา สุภาพ
นางสาวศิรินภา ลัดนอก
นางสาวอรอนงค์ นาหนองขาม
 
     
ครูผู้ช่วย
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน