ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรุ็วิทยาศาสตร์
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นายบุญเรือน คะเซ็นแก้ว
   
     
ครู คศ.2
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นางทิวาภรณ์ มากพูน
นางพัชรี แดนไธสง
นายภูรี เกรียงไกรวรรณ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.4
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางธนัชพร ขัดทรายขาว
นางขวัญใจ นพคุณ
นางงาม ทำนุ
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางแสงเดือน ชัยยะ
นายชริน อำไธสง
นายเฉลิมฤทธิ์ สมพงษ์
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวณัฏฐติกาน อุทธาทอง
นางสาวคนิตย์ถา เดชบุรีรัมย์
นายเรวัตร สุดโต
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางละอองทิพย์ ช่างเกวียน
นางสาวสุวพิชญ์ ปะทำมะเต
นางสาวฉบาไพร รูปโฉม
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวเนตรนพิศ โสภาบุตร
นางสุรีมาศ รุ่งสันเทียะ
นายอภิชัย มานพจันทร์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวศุภิสรา สุภาพ
ว่าที่ร.ต.พงไพศาล  วาดพิมาย
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวอรอนงค์ นาหนองขาม
 
     
ครูปฏิบัติการสอน