ทำเนียบบุคลากรสนับสนุนการสอน
 
     
   
 
     
     
     
     
     
   
นางวิภาภรณ์   โชตินอก
นางปริตรา การสร้าง
 
   
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
           
   
 
     
       
       
       
       
     
นางสาวรัชกัญญา  เบื้องไธสง
นางสาวจรรยา   ดวงพรม
นายพุทธิพงษ์  เปล่งรัศมี
 
     
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
                       
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวณัฐธิดา ขาลไธสง
นางสาวนาตมล พลดงนอก
นางสาวธัญชนก ดวดไธสง
 
     
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
                       
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวจงรักษ์ นาหนองขาม
นายธนา ธนะทองพิทักษ์
นางสาววรรณธิพา สาตร์นอก
 
     
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
                       
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวสายฝน แสงกล้า
นายปริญญา หมั่นสุจริต
นางสาวเจนจิรา ป้อมไธสง
 
     
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน