บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางศุภาภรณ์ คำแน่น
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายจรูญศักดิ์ กาคำผุย
นางยุพิน สกุลพอง
นางพงาจิต โสภาบุตร
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายวิวัฒน์ชัย ศรีจันทร์
นางพิกุลทอง อำไธสง
นางสาวสุภิญญา สมน้อย
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสุรศักดิ์ วิชาเกวียน
นางธัญชนก อาโปกุล
นางสาวธัญญ์ฐิตา พงศ์ธรภูริวัฒน์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
     
   
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวนิตยา โคตรนารา
นายกิจพัฒน์ ยศชาติ
นางสาวจารวี ธาดา
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวกนกวรรณ หมั่นกิจ
นางสาวจิราภรณ์ เครืองรัมย์
นายศุภชัย โรจน์ธนิยกุล
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1