บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางศุภาภรณ์ คำแน่น
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายณรงศักดิ์ ฤทธิ์ไธสง
นางชะม้าย ประจิตร
นางพงาจิต โสภาบุตร
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางยุพิน สกุลพอง
นายจรูญศักดิ์ กาคำผุย
นางสาวสุภิญญา สมน้อย
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายวิวัฒน์ชัย ศรีจันทร์
นางพิกุลทอง อำไธสง
นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสุรศักดิ์ วิชาเกวียน
นางธัญชนก อาโปกุล
นางสาวธัญญ์ฐิตา พงศ์ธรภูริวัฒน์
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวนิตยา โคตรนารา
นายกิจพัฒน์ ยศชาติ
นางสาวจารวี ธาดา
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวกนกวรรณ หมั่นกิจ
นางสาวจิราภรณ์ เครืองรัมย์
นางสาวจีระภา นพพิบูลย์
 
     
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายศุภชัย โรจน์ธนิยกุล
นางสาวไรยานารา ทองงาม
นางสาวเสาวิณีย์ มูลนอก
 
     
ครูผู้ช่วย
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน