ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางสุจิตรา  สารการ
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสุดารัตน์  สุขเพิ่ม
นายสงบ  พลดงนอก
นางวิภาดา  นพวรรณ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางเตรียมใจ กาคำผุย
นางสาวสายสมร อำไธสง
นายเกรียงไกร   ปาปะไพ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวพรทิพย์  พลยางนอก
นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
นางสาวนริสรา  นาคแท้
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาววรญา  งานดี
นางวรัชฎา  ครองยุติ
นางปัทมา   สิทธิสังข์
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโพนาม
นางสาวรัตตินันท์  ภังคาวัฎฎ์
นางสาวนิรชา  โสมาเกตุ
 
     
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาววรรณพร  ศุภวัชรากร
นางสาวนิตย์ภาวรรณ  มาดาตระกูล
 
     
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน