ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางสุจิตรา  สารการ
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นางเตรียมใจ กาคำผุย
นายสงบ  พลดงนอก
นางวิภาดา  นพวรรณ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
นางสาวสายสมร อำไธสง
นายเกรียงไกร   ปาปะไพ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวพรทิพย์  พลยางนอก
นางสาววรญา  งานดี
นางสาวนริสรา  นาคแท้
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโพนาม
นางวรัชฎา  ครองยุติ
นางปัทมา   สิทธิสังข์
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวนิรชา  โสมาเกตุ
นางสาวนิตย์ภาวรรณ  มาดาตระกูล
 
     
คร คศ.1
ครูปฏิบัติการสอน