ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางสุจิตรา  สารการ
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นางวิภาดา  นพวรรณ
นางเตรียมใจ กาคำผุย
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวพรทิพย์  พลยางนอก
นางสาวสายสมร อำไธสง
นายเกรียงไกร   ปาปะไพ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
นางสาววรญา  งานดี
นางสาวนริสรา  นาคแท้
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโพนาม
นางวรัชฎา  ครองยุติ
นางปัทมา   สิทธิสังข์
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวนิรชา  โสมาเกต
 
     
ครู คศ.1