ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางรุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายเชาวลิต  สาตร์นอก
นายภิญโญ  สุวรรณวิโรจน์
นายปิยะวัฒน์  ถนอมในเมือง
 
     
ครู คศ.4
ครู คศ.3
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายภูวดล  เฉลิมพล
นางสุรัตน์วดี  กุลวงศ์
นางชญาภา  บาลไธสง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายโสภณ  กิ่งนอก
นางปิยะนุช  สุทธิสน
นายกัญจนพันธ์  วรพัฒน์ผดุง
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
นางสาวนงเยาว์  ศรีคันธรักษ์
นายสิริพงษ์  กิ่งนอก
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
นางพจมาลย์  เบียดนอก
 
     
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสมเชาว์  แพเอี่ยมทรัพย์
นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
นางสาววิรมล  เย็นเหลือ
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
นางกนกวรรณ  แดนสว่าง
นายพุทธพงศ์  สุขเพิ่ม
 
     
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน