ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางรุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวกองทอง  การเพียร
นายภิญโญ  สุวรรณวิโรจน์
นายปิยะวัฒน์  ถนอมในเมือง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายเชาวลิต  สาตร์นอก
นางสุรัตน์วดี  กุลวงศ์
นางชญาภา  บาลไธสง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายภูวดล  เฉลิมพล
นางปิยะนุช  สุทธิสน
นายกัญจนพันธ์  วรพัฒน์ผดุง
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายโสภณ  กิ่งนอก
นางสาวนงเยาว์  ศรีคันธรักษ์
นายสิริพงษ์  กิ่งนอก
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
นางพจมาลย์  เบียดนอก
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
นางสาววิรมล  เย็นเหลือ
 
     
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายสมเชาว์  แพเอี่ยมทรัพย์
นางกนกวรรณ  แดนสว่าง
นายแสวง  กองทุ่งมน
 
     
ครูผู้ช่วย
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
นายพุทธพงศ์  สุขเพิ่ม
 
     
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน