ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
     
   
 
     
   
         
         
         
         
         
     
นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก
   
     
ครู คศ.3
   
     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
   
           
     
 
       
       
       
       
       
     
นายเติบ  นพคุณ
นายประสงค์  นพวรรณ
นางสาวกาญจนา  เงินข้อ
 
     
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นางสาวศุภมาส ภูมูล
นายชันณรงค์  กุลวงศ์
นายธนวิทย์  สมกอง
 
     
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.2
 
             
     
 
       
       
       
       
       
     
นายภานุวัฒน์  กิ่งนอก
นายพิชิต  ปิดตาฝ้าย
นายกฤษณ์  กาคำผุย
 
     
ครู คศ.1
ครูปฏิบัติการสอน
ครูปฏิบัติการสอน