ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3"

ชื่อ  สกุล    นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต     

ตำแหน่ง        ครู      วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

โรงเรียนประทาย   อำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย

1. ประวัติส่วนตัว
                            - ชื่อ-สกุล            นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
                            - เกิด                    วันที่ 23 เมษายน 2522 
                            - ที่อยู่ปัจจุบัน    148  หมู่ 13 ตำบลประทาย  อำเภอ ประทาย  
                                                         จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30180                                               - โทรศัพท์บ้าน    044-489062    
                            - โทรศัพท์มือถือ 089-5781551
                            - ที่อยู่  230   หมู่  13  ตำบลประทาย  อำเภอประทาย                                                                            จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30180
2.ด้านการศึกษา
                            - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

                            - ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

                            - บริหารธุรกิจบัณฑิต(บ.ธ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                           
3. ด้านการสอน
                            - คอมพิวเตอร์กราฟิก     ระดับที่สอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                            - การจัดการฐานข้อมูล   ระดับที่สอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4. ด้านการเป็นวิทยากร/กรรมการตัดสิน
                            - ผู้ช่วยวิทยากร อบรมสื่อและนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครอง                                 ส่วนท้องถิ่น  
                            - ผู้ช่วยวิทยากร อบรมโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล(Local School)ของ                                 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
                            - ผู้ช่วยวิทยากร อบรมโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล(Local School)                                       ระดับจังหวัดที่ อบจ.นครราชสีมา                                 
                            - กรรมการตัดสินการสร้างเว็บ Editor ระดับจังหวัด ของ สพม.31
                            - กรรมการตัดสินการสร้างเว็บไซต์ ระดับจังหวัด ของ อบจ.นม.