ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3"

ชนะเลิศ  ระดับจังหวัด (อบจ.นครราชสีมา)
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (การเขียน Webpage)

ชนะเลิศ  ระดับจังหวัด (อบจ.นครราชสีมา)
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (การเขียน Webpage)
เหรียญเงินอันดับที่ 16 ระดับภาค (งานศลิปหัตถกรรมครั้งที่ 64)
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย(การเขียน Webpage)

อันดับที่ 5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 จังหวัดขอนแก่น การสร้าง webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 จังหวัดขอนแก่น การสร้าง webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.31) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 เรื่อง สื่อเพื่อการศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ออนไลน์ ชนะเลิศ ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.31) การสร้าง webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 (สพม.31) การสร้าง webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย