ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เรื่อง โปรแกรมกราฟิก
Photoshop CS3

                         ปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามามีบทบาทกับงานด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากมีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิก    มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพ และการปรับแต่งสีภาพ มีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิก ไปใช้กับงานด้านต่าง ๆ    อาทิเช่น งานสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา งานออกแบบ งานนำเสนอข้อมูล งานสร้างภาพการ์ตูน งานสร้างสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น    โดยภาพกราฟิกจะทำให้งานที่ได้มีความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น การศึกษา และ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น   ของคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อช่วยให้การออกแบบ    หรือการตกแต่งภาพกราฟิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำวิธีการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดทำเป็นเว็บไซต์ http://www.prathai.ac.th/com/graphic.html หรือ http://gg.gg/aek-pt ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน ดังนี้
บทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับกราฟิก
บทที่ 2 ประเภทและคุณลักษณะของโปรแกรมกราฟิก
บทที่ 3 ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติ
บทที่ 4 การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
บทที่ 5 การเลือกพื้นที่ในการแก้ไขตกแต่งภาพ
บทที่ 6 ความรู้เรื่องสี
บทที่ 7 การทำงานกับสี
บทที่ 8 การระบายสีและการตกแต่งภาพ
บทที่ 9 การสร้างตัวอักษร
บทที่ 10 Part และการใช้ปากกาวาดภาพ
บทที่ 11 การใช้ฟิลเตอร์และแอคชั่น
บทที่ 12 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับกราฟิก
ประเภทและคุณลักษณะ
ของโปรแกรมกราฟิก
ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติ
การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor

การเลือกพื้นที่ในการแก้ไขตกแต่งภาพ
ความรู้เรื่องสี
การทำงานกับสี
การระบายสีและการตกแต่งภาพ

\

การสร้างตัวอักษร
Part และการใช้ปากกาวาดภาพ
การใช้ฟิลเตอร์และแอคชั่น
การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์