แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS3    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
************************************************

                                     คำชี้แจง
                                                  1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวน 40 ข้อ เวลา 40 นาที
                                                  2. ข้อสอบแต่ละข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

    

1.  ข้อใดเป็นความหมายของงานกราฟิก
ก. งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารความหมายซึ่งกันและกัน
ข. งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อผลทางธุรกิจ
ค. งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อผลทางการโฆษณา
ง. งานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อผลทางการค้าขาย

2. ข้อใด กล่าวถึงงานกราฟิกได้ถูกต้อง
ก. งานที่บอกถึงความสวยงามเย้ายวนใจ
ข. งานที่เกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ค. งานที่เกี่ยวกับการใช้สีทุกชนิด
ง. งานภาพทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

3. โปรแกรม Photoshop CS3 มีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไร
ก. สร้างเอกสาร
ข. ตรวจเช็ครหัสบาร์โค๊ด
ค. สร้างเว็บไซต์
ง. ตกแต่งรูปภาพ

4. พิกเซลมาจากคำว่าอย่างไร ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ
ก. Picture กับ Else
ข. Picture กับ Pixels  
ค. Picture กับ Element
ง. Picture กับ Resolution

5. ข้อใดคือความหมายของพิกเซล
ก. จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่รวมกัน
ข. จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น 
ค. จุดสีดำเล็ก ๆ ที่รวมกัน
ง. ถูกหมดทุกข้อ

6 . ภาพที่มีความละเอียดสูงหรือคุณภาพดี ควรจะมีค่าความละเอียดข้อใด
ก. 600 X 600 ppi
ข. 200 X 200 ppi
ค. 300 X 300 ppi
ง. ถูกหมดทุกข้อ

7. วิธีการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมี 2 แบบคือแบบใดบ้าง
ก. Raster , Bitmap
ข. Raster, BMP
ค. Raster, Vector
ง. Vector, BMP

8.  การประมวลผลแบบ Vector หรือ Object-Oriented Graphics หรือเรียกว่าเป็นรูปภาพแบบข้อใด
ก. Resolution
ข. Independent
ค. Resolution-Independent
ง. Object-Independent

9. ข้อใดหมายถึงโปรแกรมประเภทวาดรูป
ก. CorelDRAW
ข. Adobe Illustrator
ค. AutoCAD
ง. ถูกหมดทุกข้อ


10.  ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด
ก. ความละเอียดมากขึ้น
ข. ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง
ค. ความละเอียดคงที่
ง. ความละเอียดลดลง

11. RGB Model หมายถึงหลักการมองเห็นของสีในข้อใด
ก. Modern
ข. Colour
ค. RGB Colour
ง. Model

12.  เครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต ใช้การพิมพ์ในข้อใด
ก. พิมพ์แบบใช้ความร้อน
ข. การพิมพ์แบบแสง
ค. เครื่องพิมพ์แบบด็อต
ง. การพ่นสีในจุดต่าง ๆ ของภาพ

13.  ภาพเวกเตอร์และภาพบิตแมป แบบใดสามารถตกแต่งความละเอียดของภาพสวยงามดีกว่า
ก. เวกเตอร์
ข. บิตแมป
ค. บิตแมปและเวกเตอร์
ง. ไม่มีข้อใดถูก

14.  กระดานกราฟิก (Graphic Tablet) เป็นอุปกรณ์ในข้อใด
ก. บอกตำแหน่งของการวาด
ข. ช่วยวาดภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์ได้
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก

15.  สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี รวมกันเรียกว่าอย่างไร
ก. CMY
ข. CMYK
ค. RED
ง. RGB

16 . ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Raster
ก. ใช้สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เหมาะกับการสร้างโลโก และออกแบบ
ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ
ค. ภาพเกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ
ง. ภาพเกิดจากการยิงแสงของประจุไฟฟ้าไปยังแม่สี RGB และเกิดเป็นภาพสีต่าง ๆ

17.  ปลั๊กอิน (Plug-in) หมายถึงข้อใด
ก. โปรแกรมเสริมการใช้งาน
ข. โปรแกรมปรับแต่งภาพ
ค. โปรแกรมติดตั้ง
ง. โปรแกรมปรับแต่งตัวอักษร

18. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Adobe PhotoShop ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่ใช้
ก. พาเนล
ข. พาเล็ต
ค. ออปชันบาร์
ง. ไตเติลบาร์

19. ไฟล์ใดที่ใช้ติดตั้งโปรแกรม Adobe PhotoShop
ก. Setup.exe
ข. Setup.inf
ค. Setup.txt
ง. Install.inx


20. การติดตั้งฟอนต์ไทยจะต้องคัดลอกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ใด
ก. Common Files
ข. Adobe
ค. Font
ง. Program File


21. พาเล็ต Layer มีหน้าที่อย่างไร
ก. ลำดับขั้นตอนการทำงาน
ข. ช่วยในการแก้ไขรูปภาพ
ค. ใช้จัดเรียงรูปภาพ
ง. เป็นเครื่องมือช่วยในการตกแต่งรูปภาพ

22. การ Selection ภาพหมายถึง
ก. การระบุตำแหน่งของรูปภาพ
ข. การเลือกพื้นที่ที่ต้องการจากรูปภาพ
ค. การปรับรูปทรงของรูปภาพ
ง. การจัดการเพื่อคัดลอกรูปภาพ

23. Rectangular Marquee TOOL เป็นเครื่องมือ Selection ภาพแบบใด
ก. แบบวงกลม
ข. แบบอิสระ
ค. แบบสี่เหลี่ยม
ง. แบบตามสี

24. Lasso TOOL เป็นเครื่องมือ Selection ภาพแบบใด
ก.  แบบสี่เหลี่ยม
ข.  แบบอิสระ
ค.  แบบวงกลม
ง.  แบบตามสี

25. Horizontal Type Tool คือ
ก. การสร้างตัวอักษรในแนวนอนปกติ
ข. การสร้างตัวอักษรแนวปกติ
ค. การสร้างตัวอักษรแบบ Seletion
ง. การสร้างตัวอักษรปกติ

26 . คำสั่งใดที่ใช้ย่อขยายรูปภาพ
ก. กดปุ่ม Ctrl + T
ข. Edit -> Transform
ค. Edit -> Free Transform
ง. ถูกทั้ง ก และ ค

27.  การใส่สไตล์แบบสร้างเงาให้ตกลงพื้น คือข้อใด
ก. Drop Shadow
ข. Inner Shadow
ค. Outer Glow
ง. Inner Glow

28. ตัวเลือกใดที่ใช้กำหนดขนาดของหัวพู่กัน
ก. Master Diameter
ข. Size
ค. Brush Size
ง. Edit Size

29.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ Healing Brush
ก. ใช้คัดลอกภาพ
ข. ใช้ตัดภาพส่วนที่ต้องการนำไปปิดส่วนที่ไม่ต้องการ
ค. ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ
ง. แก้ไขจุดบกพร่องของภาพ


30. ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องมือ Patch
ก. การคัดลอกส่วนที่ต้องการ
ข. การคัดลอกส่วนที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ
ค. การ Selection พื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ง. ถูกทุกข้อ


31. ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ Clone Stamp
ก. ใช้ตัดภาพ
ข. ใช้คัดลอกภาพ
ค. ใช้คัดลอกด้วยคำสั่ง
ง. ใช้สร้างสำเนาภาพแบบรวดเร็ว

32.  ข้อใดคือความหมายของฟิลเตอร์
ก. การสร้างภาพ วาดภาพแบบต่าง ๆ
ข. การสร้างเลเยอร์ให้กับภาพ
ค. การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
ง. การสร้างภาพด้วย ฟิลเตอร์


33. ข้อใดคือหลักการและเทคนิคในการปรับแต่งตัวอักษรที่ดีที่สุด
ก.ใช้เครื่องมือ Type Tool
ข. ใช้เครื่องมือ Layer
ค.  ใช้เครื่องมือ Filter
ง.  ถูกหมดทุกข้อ

34. คำสั่ง Auto  Level หมายถึงข้อใด
ก. การปรับระดับสีต่าง ๆ
ข. การปรับความคมชัดของสี
ค.  การปรับระดับความขาวดำ
ง.  การปรับระดับสีของภาพแบบอัตโนมัติ


35.  ข้อใดหมายถึง ตัวอักษรแบบ Bitmap
ก. จัดเก็บในรูปแบบพิกเซล
ข. ใช้งานกับทุกฟิลเตอร์
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง.  ไม่มีข้อใดถูก

36 . หัวใจของภาพใน Photoshop ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคือข้อใด
ก. เรื่องของสี
ข. เรื่องของการปรับแต่ง
ค. เรื่องของภาพถ่าย
ง. เรื่องของการตั้งค่าต่าง ๆ

37.  หลักการทางวิทยาศาสตร์ สีหมายถึงข้อใด
ก.  สีที่ส่องมากระทบวัตถุและสะท้อนกลับมาที่ตา
ข.  สีที่ใช้วาดภาพต่าง ๆ
ค.  แสงที่ส่องมากระทบวัตถุ
ง.  สีที่ต้องการตกแต่งสร้างภาพ

38. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้ปลั๊กอิน (Plug-in)ใน Photoshopหมายถึงข้อใด
ก. การสร้างภาพ วาดแบบต่าง ๆ
ข. สร้างสรรค์ภาพที่ใช้ขั้นตอนมาก ๆ
ค. สร้างภาพแบบง่าย ๆ
ง. การตกแต่งภาพแบบต่าง ๆ

39. ข้อใดคือสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษของการพิมพ์งานใน Photoshop
ก. เรื่องภาพ
ข. เรื่องสิ่งพิมพ์
ค. เรื่องสี
ง. เรื่องหน้าจอคอมพิวเตอร์


40. แฟ้มภาพนามสกุลใดที่เหมาะกับงานด้านเว็บเพจ
ก. Tiff , Gif
ข. Gif , Jpg
ค. Jpg , Tiff
ง. Wav , Bim

 

ได้คะแนน =  
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา


x generatorby VisualLightBox.com v6.1