แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
บทเรียนออนไลน์วิ
ชาการจัดการฐานข้อมูล เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Access  2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
************************************************

1.  ฐานข้อมูลหมายถึง
ก. ข้อมูลที่มีโครงสร้างและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
ข. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ค.
ข้อมูลที่เก็บไว้ในจานแม่เหล็ก
ง. ข้อมูลดิบจำนวนมากที่ใช้ในการประมวลผล

2. ฐานข้อมูลใช้สำหรับ
ก. รวบรวมข้อมูล
ข. ป้องกันข้อมูล
ค. ตรวจสอบข้อมูล
ง. ปกปิดข้อมูลที่สำคัญ

3. ระบบฐานข้อมูลในลักษณะการใช้งานประกอบด้วย
ก. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล
ข. ผู้ใช้ ผู้เขียนโปรแกรม และผู้บริหารฐานข้อมูล
ค. ระบบการจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูล
ง. ผู้ใช้งาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูล

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฐานข้อมูล
ก. ใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ข. ข้อมูลมีความปลอดภัย
ค. ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
ง. ลดความขัดแย้งของข้อมูล

5. ข้อใดคือความหมายของพิกเซล
ก. จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่รวมกัน
ข. จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น 
ค. จุดสีดำเล็ก ๆ ที่รวมกัน
ง. ถูกหมดทุกข้อ

6 . แฟ้มฐานข้อมูลของ Access มีนามสกุลเป็น
ก. acs
ข.  dat
ค.  mdb
ง.  xls

7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุฐานข้อมูลของ Access
ก.  ตาราง
ข.  แบบสอบถาม
ค.  ระเบียน 
ง.  รายงาน

8.  โปรแกรม Microsoft Office Access ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลแบบใด
ก. แบบตาราง  
ข.  แบบสอบถาม
ค.  แบบสัมพันธ์
ง.  ถูกทุกข้อ

9. Microsoft Office Update ใช้สำหรับ
ก.  ติดตั้งโปรแกรมให้ทันสมัย
ข.  ตรวจดูการปรับปรุงและการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บ
ค.  ปรับปรุงโปรแกรม Microsoft Office แบบอัตโนมัติ
ง.  ถูกหมดทุกข้อ

10.  ตาราง (Table) ประกอบด้วย
ก.  ข้อมูลและชนิดของข้อมูล
ข.  ชื่อตาราง เขตข้อมูลและระเบียน
ค.  ชื่อตารางและเขตข้อมูล
ง.  เขตข้อมูลและรายการข้อมูล

11.  วัตถุฐานข้อมูลใดที่เหมาะสำหรับใช้ในการเพิ่มเติมข้อมูล
ก.  ตาราง
ข.  แบบสอบถาม
ค.  ระเบียน
ง. ฟอร์ม

12.  วัตถุฐานข้อมูลใดที่ต้องสร้างเป็นอันดับแรก
ก.  แบบสอบถาม
ข.  ระเบียน
ค.  ฟอร์ม
ง.  ตาราง

13.  เมื่อออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
ก. สร้างฐานข้อมูลจากแม่แบบ
ข.  สร้างฐานข้อมูลเปล่า
ค.  สร้างฐานข้อมูลโดยการป้อนข้อมูล
ง.  สร้างฐานข้อมูลในมุมมองออกแบบ

14.  การสร้างฐานข้อมูลจากแม่แบบ มีประโยชน์อย่างไร
ก.  สามารถป้อนข้อมูลตามแม่แบบได้ทั้งหมด
ข.  สามารถเลือกแม่แบบตามงานที่เกี่ยวข้อง
ค.  สามารถออกแบบฐานข้อมูลเองได้
ง.  สามารถเลือกแม่แบบได้ทุกงาน

15.  Database Wizard ใช้สำหรับ
ก. กำหนดความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล
ข.  กำหนดคุณสมบัติของฐานข้อมูล
ค.  เปิดใช้งานฐานข้อมูล
ง. สร้างฐานข้อมูล

16 . Table Wizard ใช้สำหรับ
ก. กำหนดความสัมพันธ์ของตาราง
ข.  กำหนดคุณสมบัติของตาราง
ค.  เปิดใช้งานตาราง
ง.  สร้างตาราง

17.  ก่อนสร้างตาราง จะต้อง
ก. สร้างฐานข้อมูล
ข.  ออกแบบตัวช่วยสร้าง
ค. กำหนดคุณสมบัติของตาราง
ง.  กำหนดความสัมพันธ์ของตาราง

18. การสร้างตารางโดยใช้ตัวช่วยสร้าง มีประโยชน์อย่างไร
ก.  กำหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูลได้
ข.  ป้อนข้อมูลเข้าได้เลย
ค.  เลือกเขตข้อมูลได้
ง.  กำหนดความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลได้

19. ข้อใดไม่ใช่ชนิดข้อมูลของ Access
ก.  หมายเลขโทรศัพท์
ข.  ข้อความ
ค.  บันทึก
ง.  สกุลเงิน


20. การสร้างตารางโดยการป้อนข้อมูล มีประโยชน์อย่างไร
ก.  เลือกเขตข้อมูลได้
ข.  กำหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูลได้
ค.  ป้อนข้อมูลเข้าได้เลย
ง.  กำหนดความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลได้


21. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติเขตข้อมูลของ Access
ก.  ค่าสูงสุดของข้อมูล
ข.  แบบการป้อนข้อมูล
ค.  รูปแบบ
ง.  ขนาด

22. ถ้าชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ขนาดเขตข้อมูลที่ตั้งไว้จะเป็น
ก.  AutoNumber
ข.  Long Integer
ค.  Single
ง.  Double

23. กุญแจหลัก (Primary Key) ใช้สำหรับ
ก.  เปิดใช้งานฐานข้อมูล
ข.  กำหนดคุณสมบัติของฐานข้อมูล
ค.  กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
ง. ป้องกันฐานข้อมูล

24. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หมายถึง
ก.  ฐานข้อมูลหลายฐานที่มีความสัมพันธ์กัน
ข.  ฐานข้อมูลที่มีหลายตารางสัมพันธ์กัน
ค.  ฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับงานที่ทำ
ง.  ฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับรายงาน

25. การกำหนดความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม หมายถึง
ก.  หนึ่งฐานข้อมูลต่อหลายข้อมูล
ข. หนึ่งตารางต่อหลายตาราง
ค. หนึ่งตารางต่อหลายรายงาน
ง.  หนึ่งเขตข้อมูลต่อหลายเขตข้อมูล

26 . ก่อนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง จะต้อง
ก.  เปิดฐานข้อมูลทุกฐานก่อน
ข. เปิดตารางทุกตารางก่อน
ค.  ปิดตารางทุกตารางก่อน
ง.  ปิดฐานข้อมูลทุกฐานก่อน

27.  คีย์ต่างตาราง (Foreign Key) หมายถึง
ก.  คีย์หลักของตารางอื่น
ข.  คีย์อื่นของตารางหลัก
ค.  กุญแจที่ใช้เปิดตารางหลัก
ง.  กุญแจที่ใช้เปิดตารางอื่น

28. การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลของตารางที่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น จะต้อง
ก.  ลบข้อมูลออกก่อน
ข.  สร้างความสัมพันธ์ใหม่
ค.  ลบความสัมพันธ์ออกก่อน
ง.  ทำไม่ได้

29.  มุมมองแผ่นข้อมูล ใช้สำหรับ
ก.  ดูรายงานข้อมูล
ข.  วิเคราะห์ข้อมูล
ค.  ออกแบบฐานข้อมูล
ง.  ป้อนและแก้ไขข้อมูล


30. มุมมองออกแบบ ใช้สำหรับ
ก.  ดูรายงานข้อมูล
ข.  ป้อนและแก้ไขข้อมูล
ค.  วิเคราะห์ข้อมูล
ง. ออกแบบฐานข้อมูล


31. ถ้ากำหนดขนาดเขตข้อมูลไว้ 10 ตัวอักษร แต่ป้อนข้อมูล 15 ตัวอักษร จะได้
ก. ข้อมูลเก็บไว้ 10 ตัวอักษร ตัด 5 ตัวอักษรออกให้
ข. กล่องแสดงความผิดพลาด
ค. ขึ้นอยู่กับรูปแบบการป้อน
ง. ถูกทุกข้อ

32.  แบบสอบถาม (Query) ใช้สำหรับ
ก. งานวิจัย
ข.  แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
ค.  ดูข้อมูล
ง.  วิเคราะห์ข้อมูล


33. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของแบบสอบถาม
ก. แบบสอบถามความสัมพันธ์
ข. แบบสอบถามพารามิเตอร์
ค. แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล
ง.  แบบสอบถามแบบแท็บไขว้

34. ฟอร์ม (Form) ใช้สำหรับ
ก. แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ข. ตรวจสอบข้อมูล
ค.  พิมพ์ข้อมูลตามแบบที่กำหนด
ง.  ป้อนหรือแก้ไขข้อมูล


35.  การกำหนดเงื่อนไขของแบบสอบถาม ทำได้โดย
ก. กำหนดเงื่อนไขเดียว
ข. กำหนดหลายเงื่อนไขในเขตข้อมูลเดียว
ค. กำหนดหลายเงื่อนไขในเขตข้อมูลเดียว
ง.  ถูกทุกข้อ

36 . ก่อนสร้างฟอร์ม จะต้อง
ก. เปิดฐานข้อมูล
ข. ออกแบบตัวช่วยสร้าง
ค. กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
ง. กำหนดความสัมพันธ์ของตาราง

37.  ข้อใดไม่ใช่ชนิดของฟอร์ม
ก.  ฟอร์มพารามิเตอร์
ข.  ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล
ค.  ฟอร์มสวิตช์บอร์ด
ง.  กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

38. การสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ มีประโยชน์อย่างไร
ก.  จัดวางตำแหน่งของเขตข้อมูลบนฟอร์มได้
ข.  เลือกเค้าโครงของฟอร์มได้
ค.  ไม่ต้องออกแบบฟอร์มเอง
ง.  ถูกทุกข้อ

39. รายงาน (Report) ใช้สำหรับ
ก. บอกความผิดพลาดของฐานข้อมูล
ข. พิมพ์ข้อมูลตามแบบที่กำหนด
ค. ตรวจสอบข้อมูล
ง. แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล


40. การสร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้าง มีประโยชน์อย่างไร
ก. เลือกมุมมองออกแบบได้
ข.  เลือกการวางแนวหน้ากระดาษได้
ค.  จัดวางตำแหน่งของเขตข้อมูลได้
ง.  ถูกทุกข้อ

 

ได้คะแนน =  
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา