ยินดีต้อนรับเข้าสู่  "บทเรียนออนไลน์  วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่องการจัดการฐานข้อมูล"
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ง30201 การจัดการฐานข้อมูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จำนวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1

              ศึกษาโครงสร้างข้อมูล ชนิดของข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบ การสำเนา การจัดเรียง การแบ่งแยกข้อมูล การค้นหา การทำรายงาน การคำนวณและการสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล การเขียนชุดคำสั่งขั้นพื้นฐานในการจัดการฐานข้อมูล
               โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติทางเทคโนโลยี  ด้านการสืบค้น การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสร้างแฟ้มข้อมูล ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบ สำเนา จัดเรียง แบ่งแยกข้อมูล ค้นหา ทำรายงาน คำนวณและสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล รักษาความปลอดภัยข้อมูล เขียนชุดคำสั่งขั้นพื้นฐานจัดการข้อมูลเบื้องต้น ประยุกต์การจัดการฐานข้อมูลในงานต่าง ๆ
ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเอง  มีมนุษย์สัมพันธ์   มีวินัย   เชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี และใช้คอมพิวเตอร์ตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย โครงสร้างข้อมูล ชนิดของข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลได้
  2. อธิบายลักษณะการใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การสร้าง การเรียกใช้ฐานข้อมูลได้
  3. สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลได้
  4. สามารถอธิบายขั้นตอน และใช้กระบวนการป้อนและการแก้ไขข้อมูลของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้
  5. สามารถอธิบายขั้นตอน และใช้กระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้
  6. สามารถอธิบายขั้นตอน และใช้กระบวนการสร้างแบบสอบถามของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้
  7. สามารถอธิบายขั้นตอน และใช้กระบวนการสร้างฟอร์มของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้
  8. สามารถอธิบายขั้นตอน และใช้กระบวนการสร้างรายงานของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้