ยินดีต้อนรับเข้าสู่  "บทเรียนออนไลน์  วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่องการจัดการฐานข้อมูล"
 

 

 

ชื่อ-สกุล                                 นางชญาภา  บาลไธสง

คุณวุฒิสูงสุด                         ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  (คอ.ม.)  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากสถาบันการศึกษา                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งปัจจุบัน                    ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา                            โรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด                                     สำนักการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                  กระทรวงมหาดไทย
ประวัติการรับราชการ       
                                           
- ครู โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2548
                                           - ครู โรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2552  จนถึงปัจจุบัน