ยินดีต้อนรับเข้าสู่  "บทเรียนออนไลน์  วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่องการจัดการฐานข้อมูล"
 
การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007

โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงานด้านระบบจัดการฐานข้อมูล
เนื่องจากถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาที่จะเรียนดังนี้

ลำดับที่

เรื่อง

1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล

2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Access

3

การสร้างและใช้งานฐานข้อมูลอย่างง่าย

4

การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล

5

การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

6

การสร้างแบบสอบถาม (Query)

7

การสร้างฟอร์ม (Form)

8

การสร้างรายงาน (Report)