Linkน่าสนใจเกี่ยวกับงานด้านพฤกษศาสตร์

 

  เว็บไซต์ขอสวนคิว ประเทศอังกฤษ
http://www.rbgkew.org.uk/
 
     
  เว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ในอินเตอร์เน็ต
http://www.botany.net/     Internet Directory for Botany
     

  สำนักหอพรรณไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช
     

  สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ให้ค้นคว้า
องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     

  หน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทย  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  Flora of Thailand   แหล่งสำหรับสืบค้นข้อมูลพรรณไม้
     

  Flora of China   แหล่งสำหรับสืบค้นข้อมูลพรรณไม้